با رعب meaning in english | با رعب انگریزی معنی

Adjective

با رعب

1) awesome (Adjective)

با رعب

2) awful (Adjective)

با رعب